U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Taskforce subsidiariteit brengt rapport uit

24 augustus 2018 - door Nand De Klerck

Subsidiariteit en evenredigheid: de taskforce presenteert aanbevelingen over een nieuwe manier van werken aan voorzitter Juncker

Op 10 juli 2018 heeft de taskforce inzake subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden, die wordt voorgezeten door eerste vicevoorzitter Timmermans, zijn eindverslag aan Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker overhandigd.

In het verslag wordt ingegaan op drie vraagstukken die bij de oprichting van de taskforce door de voorzitter aan de orde gesteld zijn: Hoe kunnen we de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid binnen de EU-instellingen beter toepassen? Hoe kunnen we de regionale en lokale autoriteiten en nationale parlementen beter bij de EU-beleidsvorming en tenuitvoerlegging betrekken? Zijn er beleidsterreinen waar bevoegdheden mettertijd weer aan de lidstaten kunnen worden overgedragen?

Taskforce subsidiariteit brengt rapport uit

Wat zegt het rapport?

De taskforce concludeerde dat een nieuwe manier van werken op het gebied van subsidiariteit en evenredigheid nodig is om lokale en regionale autoriteiten en nationale parlementen in staat te stellen een doeltreffendere bijdrage aan de EU-beleidsvorming en het ontwerpen van nieuw beleid te leveren. Met de nieuwe aanpak zouden subsidiariteit en evenredigheid consequenter door alle bestuursniveaus worden getoetst aan de hand van een "modeltabel" - vergelijkbaar met een subsidiariteits- en evenredigheidschecklist.

Voorts beveelt de taskforce aan de termijn van 8 weken waarbinnen de nationale parlementen hun advies over ontwerpwetgeving van de EU kunnen uitbrengen, flexibel toe te passen, en hij oppert de mogelijkheid deze termijn in de toekomst tot 12 weken te verlengen. Ten slotte beveelt de taskforce aan dat de drie instellingen een gericht meerjarenprogramma aannemen dat ervoor zorgt dat het zwaartepunt van de werkzaamheden van de EU op sommige beleidsterreinen meer op doeltreffendere uitvoering van bestaande wetgeving komt te liggen en minder op het opstellen van nieuwe wetgeving. Dit bouwt voort op de invoering door de Commissie-Juncker van veel gerichtere werkprogramma's van de Commissie en jaarlijkse gezamenlijke verklaringen van de drie instellingen over de prioritaire dossiers die dat jaar moeten worden goedgekeurd.

De taskforce is van mening dat de nieuwe aanpak moet worden toegepast op de bestaande wetgeving van de Europese Unie en op alle nieuwe beleidsinitiatieven. De taskforce kreeg van belanghebbenden een aantal suggesties over de EU-wetgeving en beleidsmaatregelen die in aanmerking komen voor een toetsing aan de hand van subsidiariteits- en evenredigheidscriteria. De Commissie zal bij haar toekomstige werkzaamheden rekening houden met deze suggesties.

Achtergrond

De taskforce inzake subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden is in november 2017 door voorzitter Juncker opgericht. Hij verzocht de taskforce zich over 3 kwesties te buigen: 1) de rol van de lokale en regionale autoriteiten bij de beleidsvorming en de uitvoering van het beleid van de Europese Unie; 2) de rol van subsidiariteit en evenredigheid in het werk van de instellingen en organen van de Unie; 3) of de verantwoordelijkheid voor bepaalde beleidsterreinen weer aan de lidstaten moet worden overgedragen.

De taskforce is 7 keer bijeengekomen om deze 3 kwesties te bespreken. Op basis van deze besprekingen, een openbare hoorzitting en de inbreng van talrijke belanghebbenden worden in het verslag van de taskforce 9 aanbevelingen gedaan en concrete uitvoeringsmaatregelen voorgesteld. De aanbevelingen zijn gericht tot de nationale parlementen, de nationale, regionale en lokale autoriteiten, het Europees Parlement, de Raad, het Europees Comité van de Regio's en de Europese Commissie.

De taskforce, die wordt voorgezeten door de eerste vicevoorzitter van de Commissie, Frans Timmermans, omvat 3 leden van het Comité van de Regio's - voorzitter Karl-Heinz Lambertz (België), Michael Schneider (Duitsland) en François Decoster (Frankrijk) - en 3 leden van nationale parlementen - Toomas Vitsut (Estland), Kristian Vigenin (Bulgarije) en Reinhold Lopatka (Oostenrijk).

Het Oostenrijkse voorzitterschap van de EU organiseert in november in Bregenz een conferentie over subsidiariteit waarbij verder kan worden gesproken over het verslag van de taskforce en het gevolg dat aan zijn aanbevelingen moet worden gegeven, in het licht van de toespraak over de Staat van de Unie van 12 september 2018.

Voor meer informatie

Factsheet

Eindverslag van de taskforce

Persbericht: voorzitter Juncker richt een taskforce voor minder en efficiënter optreden op

Website van de taskforce

Maak een account aan

Volg ons