U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Call pre-announcement REC-PP-AG-2016 "E-voting: making the best use of modern technologies for more active and democratic voting procedures" (REC-RPPI-EVOT-AG-2016)

Deadline

Inleiding

De call Action grants to explore the role of internet tools in stimulating democratic participation and to investigate how digital tools can contribute to the stronger and longer-term engagement of citizens, under a Pilot Project "E-voting: making the best use of modern technologies for more active and democratic voting procedures" opent 17 november 2016.

Doelstellingen

De Europese samenleving is in de loop van de laatste 25 jaar erg veranderd aangezien EU-burgers steeds gaan wonen en werken in andere lidstaten. EU-burgerschap geeft deze mobiele EU-burgers actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement en de gemeenteraadsverkiezingen onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van hun gastland. Politieke participatie staat centraal in burgerschap. Politieke participatie van EU-burgers wordt echter beïnvloed door de administratieve rompslomp en verouderde stemprocedures. Tegelijkertijd, is de lage opkomst bij de verkiezingen, met inbegrip van verkiezingen voor het Europees Parlement en in het bijzonder onder jongeren, een uitdaging voor democratieën. Om deze problemen aan te pakken, moeten manieren worden onderzocht om deelname aan de verkiezingen te stimuleren voor alle burgers door het gemakkelijker te maken om te stemmen, onder meer door optimaal gebruik te maken van moderne technologieën.

De activiteiten in het kader van dit proefproject willen:

 • de rol van internetdiensten en toepassingen verkennen in het stimuleren van democratische participatie en onderzoeken hoe digitale hulpmiddelen kunnen bijdragen aan de sterkere en langere democratische betrokkenheid van de burgers;
 • een breed scala van voorstellen uitlokken in het bijzonder maar niet uitsluitend gericht op jonge mensen en mobiele EU-burgers.

Budget

Het beschikbare budget voor deze call is 700 000 euro.

De gevraagde subsidie ​​moet bij voorkeur niet hoger zijn dan 350.000 euro of lager dan 75.000 euro. Het doel is om ten minste twee transnationale projecten te financieren.

 

Begunstigden

Doelgroep: lokale en regionale belanghebbenden, met name overheden (steden, regio's, gemeenten), NGO's, jongerenorganisaties, scholen, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Terwijl de nationale projecten in aanmerking komen, moeten succesvolle voorstellen gericht zijn op het produceren van resultaten met een EU een toegevoegde waarde. 

Info & contact

Meer informatie vindt u op de participant portal.

Vragen? Contacteer EC-REC-CALLS@ec.europa.eu

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Citizens, Equality, Rights and Values Programma - CERV

Inleiding

De Europese Unie is gestoeld op waarden, zoals eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtstaat en eerbieding van de mensenrechten, waaronder die van minderheden. De lidstaten delen deze waarden evenals een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van mannen en vrouwen.

Deze rechten en waarden wil de Commissie actief verder ontwikkelen beschermen, bevorderen
en handhaven. Het CERV-programma biedt daarom financiering voor betrokkenheid van burgers bij de bevordering van gelijkheid voor iedereen en de verankering van rechten en waarden van de EU.

Doelstellingen

Het Citizens, Equality, Rights and Values programma verzamelt het Europa voor de Burger en het Rights, Equality and Citizenship programma uit de programmaperiode 2014-2020. Dat programma dient om de rechten en waarden uit de EU-Verdragen te beschermen, en om open, democratische en inclusieve samenlevingen in stand te houden.

Welke soort acties:

Het programma bestaat uit 4 pijlers:

1. Beschermen en promoten van de Europese waarden

 • Financiële steun aan middenveldorganisaties die op lokaal, regionaal en transnationaal Europese waarden en rechten cultiveren en bevorderen

2. Gelijkheid en Rechten

 • Voorkomen en bestrijden van ongelijkheid en discriminatie o.b.v. geslacht, ras of etnische afkomst, geloof, beperking, leeftijd of geaardheid
 • Steun voor beleid rond gendergelijkheid en anti-discriminatie, en beleid tegen racisme en onverdraagzaamheid
 • Beschermen en promoten van de rechten van het kind, mensen met een beperkte, Europese burgerrechten en het recht op bescherming van data

3. Engagement en betrokkenheid van burgers:

 • Vergroten van de kennis van burgers over de Unie, diens geschiedenis, cultureel erfgoed en diversiteit
 • Promoten van uitwisseling en samenwerking tussen burgers uit verschillende lidstaten; promoten van burgerparticipatie zodat burgers vaker hun mening geven over diverse Europese acties

4. Daphne: de strijd tegen elke vorm van geweld

 • Focus op geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen, en andere groepen 
 • Aandacht voor steun aan slachtoffers van geweld

Raadpleeg hier het werkprogramma 2021-2022

Type projecten

Studie, onderzoek, innovatie implementatie, internationale samenwerking en netwerkvorming

Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie.

 

Bekijk hier een korte video over het programma

Budget

Budget 2021-2027: € 1 554 000 000

Maximum cofinancieringspercentage: 90%

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Regionaal beleid
Lees meer
Volg ons