U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > eu algemeen > calls >

National or transnational e-justice projects

Deadline

Code

JUST-JACC-EJU-AG-2020

Doelstellingen

De belangrijkste prioriteiten voor 2020 in het kader van deze oproep zijn:

 • Bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese e-justitiestrategie en het actieplan 2019-2023 door de uitvoering van e-justitieprojecten op Europees en nationaal niveau te ondersteunen, voor zover deze een Europese dimensie hebben
 • Ondersteuning van projecten die gericht zijn op aansluiting bij of verbetering van bestaande of lopende e-justitieprojecten
 • Ondersteuning van de ontwikkeling van concrete use cases op basis van kunstmatige intelligentie en blockchain-technologie op het gebied van justitie

Projectactiviteiten in het kader van deze oproep omvatten in principe:

 • Analytisch, conceptueel, ontwerp- en uitwerkingswerk;
 • IT-softwareontwikkeling, kwaliteitsborging en bijbehorende hulpmaatregelen die nodig zijn voor het opzetten van IT-systemen;
 • Uitbreiding en aanpassing van bestaande nationale en transnationale oplossingen om de doelstellingen van de oproep te bereiken.

Budget

Voor deze oproep wordt €2.800.000 voorzien.

Begunstigden

De call is bedoeld voor alle EU lidstaten, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, en inclusief Albanië en Montenegro.

Info & contact

Alle informatie vindt u op het portaal van de Europese Commissie. Projecten indienen kan via hetzelfde portaal.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Justitieprogramma

Doelstellingen

De algemene doelstelling van dit programma is om bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van een Europese rechtsruimte gebaseerd op de rechtsstaat, wederzijdse erkenning en wederzijds vertrouwen. Het programma wil

 • Juridische samenwerking in burgerlijke- en strafzaken faciliteren en de rule of law promoten
 • Juridische training ondersteunen
 • Toegang tot justitie voor iedereen faciliteren

Het volledige werkprogramma 2021-2022 kan u hier nalezen

Welke soort acties:

Het Justitieprogramma zal volgende acties steunen:

 • Bewustmaking en informatieverspreiding om de kennis van het beleid en recht van de Unie te verbeteren
 • Wederzijdse leerprocessen door uitwisseling van goede praktijken om de kennis en het wederzijds begrip van het civiele en strafrecht en de rechtsstelsels van de lidstaten te versterken.
 • Analyse en monitoring ter verbetering van de kennis van en het inzicht in potentiële belemmeringen die de goede werking van een Europese rechtsruimte kunnen schaden.
 • Opleidingen ter verbetering van de kennis van de justitiële instrumenten, het beleid en het recht van de Unie en haar betreffende jurisprudentie.
 • Ontwikkeling en onderhoud van informatie- en communicatietechnologie (ICT) ter verbetering van de efficiëntie van de justitiële systemen en hun samenwerking.
 • Ontwikkeling van de capaciteit van belangrijke Europese netwerken en Europese justitiële netwerken, inclusief krachtens het Unierecht opgerichte netwerken.
 • Bevordering van de kennis van het programma en van de verspreiding en overdraagbaarheid van de resultaten ervan en bevordering van de bewustmaking van burgers, onder meer door het opzetten en ondersteunen van programmabureaus/een netwerk van nationale contactpunten.

Budget

Budget 2021-2027: 305 miljoen euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Citizens, Equality, Rights and Values Programma (CERV)
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap

Info & contact

Contact Europese Commissie
E. EC-JUSTICECALLS@ec.europa.eu

Lees meer
Volg ons