U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Zes Belgische projecten onder LIFE-programma goedgekeurd

15 december 2021 - door Kaatje Gevaert

 

De Europese Commissie heeft door middel van een investeringspakket van 290 miljoen euro maar liefst 132 nieuwe projecten uit 2020 binnen het LIFE-programma goedgekeurd. ​​Deze nieuwe LIFE-projecten

  • helpen Europa tegen 2050 een klimaatneutraal continent te worden
  • zorgen ervoor dat wij tegen 2030 een weg inslaan naar het herstel van de biodiversiteit van Europa
  • en dragen bij aan het herstelplan voor Europa na COVID-19. 
Zes Belgische projecten onder LIFE-programma goedgekeurd

Duurzame en klimaatneutrale innovaties voor België

Onder de goedgekeurde LIFE-projecten zijn in totaal zes Belgische  projecten met uiteenlopende doelen:

  • DUNIAS, Bestrijding van invasieve planten aan de Vlaamse kust 

Dit LIFE DUNIAS-project focust zich op het herstellen van belangrijke duinhabitats door het bestrijden van invasieve exotische struiken langsheen de volledige Vlaamse kust. Deze struiken kunnen zeer snel uitbreiden. Het is belangrijk deze uitbreiding een halt toe te roepen om een verder verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. Met het LIFE DUNIAS-project is het Agentschap voor Natuur en Bos van plan de Belgische kust op gestructureerde en gecoördineerde wijze hiertegen te bestrijden. Tijdens het project zullen onder meer exoten verwijderd worden, maar zullen daarnaast ook heel wat communicatie- en sensibilisatieacties plaatsvinden om deze acties te duiden aan het brede publiek. 

  • FRAC-IN, alidering van een innovatieve behandeling van verontreinigde grond 

De behandeling ter plaatse van verontreinigde locaties vereist rechtstreeks contact tussen het saneringsmiddel en de contaminant en is daarom beperkt tot zeer doorlaatbare bodems. Het LIFE-FRAC-IN-projectteam onder leiding van ABO nv heeft een technologie ontwikkeld waarmee saneringsmiddelen op locaties met een lage permeabiliteit kunnen worden geïnjecteerd door middel van direct push-boringen en pneumatische en hydrofracturering. Het team wil deze technologie nu onder verschillende geologische omstandigheden en met een reeks verontreinigende stoffen op zeven testlocaties valideren. Het team zal ook de grootschalige toepassing ervan op andere locaties ondersteunen en aantonen dat de technologie de CO2-uitstoot kan verminderen.

  • VIABLE, een duurzaam alternatief voor epoxyhars op basis van BPA 

Bisfenol A (BPA), dat wordt gebruikt als monomeer voor de vervaardiging van polycarbonaat- en epoxyharsen, is wereldwijd een van de meest geproduceerde chemische stoffen, ondanks de risico's ervan voor de menselijke gezondheid en het milieu. Het LIFE-VIABLE-projectteam, aangestuurd vanuit VITO wil aantonen dat het bij de productie van epoxyhars technisch en economisch haalbaar is BPA te vervangen door geglycidyleerde lignine-olie. Het team zal de technologie toepassen bij de vervaardiging van twee auto-onderdelen en daarmee laten zien dat het gebruik van op lignine gebaseerde epoxyhars helpt om CO2-emissies te verminderen, zonder prestatieverlies.

  • PACT, Inspelen op de klimaatuitdagingen van steden De Belgische stad 

Leuven heeft verschillende strategieën vastgesteld om het hoofd te kunnen bieden aan zware regenval en droogte. De autoriteiten van de stad hebben ook gekeken naar manieren om groene ruimten uit te breiden en daarmee hun klimaatbestendigheid te vergroten. Deze strategieën moeten nu worden omgezet in concrete acties op het terrein. In het kader van het LIFE-PACT-project zal een geïntegreerde aanpak van de aanpassing aan de klimaatverandering in steden worden getest die lering trekt uit de inspanningen van de samenleving. Het doel is om zogeheten “op de natuur gebaseerde oplossingen” (d.w.z. oplossingen die door de natuur worden ondersteund) effectiever toe te passen. Het projectteam zal deze oplossingen testen op twee proeflocaties in de stad, en ze vervolgens in Madrid (Spanje) en Krakau (Polen) repliceren. Het team zal ook nagaan hoe burgers, lokale overheden, universiteiten en andere lokale belanghebbenden bij hun werkzaamheden kunnen worden betrokken.

  • ACLIMA, Landbouwers helpen met minder water rond te komen 

De land- en tuinbouwsector kampen steeds vaker met watertekorten. Tegelijkertijd neemt onze behoefte aan deze kostbare hulpbron toe als gevolg van hogere temperaturen en lange perioden van droogte in de zomer. Het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), het Belgische onderzoekscentrum dat leiding geeft aan het LIFE ACLIMA-project, zal innovatieve technologieën en instrumenten gebruiken om te tonen wat land- en tuinbouwbedrijven kunnen doen om met minder water te kunnen rondkomen. Voor beide sectoren in de provincie Antwerpen en daarbuiten zullen advies en richtsnoeren worden verstrekt over klimaatrobuust waterbeheer. Naar verwachting zullen 130 landbouwbedrijven aan het project deelnemen. Gehoopt wordt dat er minder aanspraak gemaakt zal worden op kwetsbare waterbronnen zoals leidingwater en diep grondwater.

  • EU-ETS, betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij de hervorming van het EU-ETS 

Het EU-systeem voor de handel in emissierechten (EU-ETS) is de hoeksteen van het EU-beleid ter bestrijding van de klimaatverandering. Het EU-ETS, dat een prijs op koolstof plakt en de emissieplafonds van verschillende economische sectoren verlaagt, wordt momenteel in het kader van het pakket “Fit for 55” van de Europese Commissie herzien. Om ervoor te zorgen dat deze hervorming een evenwichtig, eerlijk en doeltreffend resultaat oplevert, moeten verschillende belanghebbenden hierbij worden betrokken. Het LIFE ETX-project, geleid door de non-profitorganisatie Carbon Market Watch, zal ervoor zorgen dat dit gebeurt door bij de transformatie zoveel mogelijk gewicht te geven aan de stem van het maatschappelijk middenveld. Het doel is de klimaatgovernance te verbeteren en het emissiehandelssysteem te optimaliseren door middel van wetenschappelijke beoordelingen, bredere en robuustere participatie van het maatschappelijk middenveld en internationale samenwerking. 

Naast deze 6 projecten neemt Natuurpunt ook deel aan een transnationaal programma met Nederland, Duitsland, Ierland en Polen. Dit project, LIFE MULTI PEAT, wil de koolstofputfunctie van aangetaste veengebieden herstellen en zo bijdragen aan een klimaatneutraal Europa tegen 2050. Daarbij wil dit project het grondwaterpeil verhogen en zal het zich focussen op het in stand houden van beschermde soorten en habitatten.

Van programmaperiode 2014-2020 naar 2021-2027

Het LIFE-programma is het financieringsinstrument voor Europese milieu- en klimaatactie. Elk jaar doet het LIFE-programma een oproep voor projectvoorstellen (call for proposals) die binnen een bepaalde programmaperiode worden gelanceerd. In de programmaperiode 2014-2020 stonden twee sub-programma’s centraal: milieu en klimaatverandering. De huidige 132 goedgekeurde projecten komen voort uit de projectoproep 2020. Deze projecten worden vanaf 2022 gefinancierd. In 2021 is de nieuwe programmaperiode voor 2021-2027 van start gegaan. Hiervoor is een budget van maar liefst 5,4 miljard euro vrijgemaakt. De eerste projectoproep voor het programma 2021-2027 werd opengesteld in juli 2021, onder vier nieuwe sub-programma’s: natuur en biodiversiteit; circulaire economie en levenskwaliteit; klimaatmitigatie- en adaptatie; en de transitie naar schone energie. In het voorjaar 2022 wordt de nieuwe oproep verwacht

Nog meer subsidienieuws?

Op onze website vind je een handig overzicht van alle EU-subsidiemogelijkheden en een up-to-date overzicht van openstaande en te verwachten calls. Stuur je over Europese subsidies naar subsidieteam@vleva.eu, wij helpen je graag verder.

Bron: LIFE-programma: meer dan € 290 miljoen aan EU-financiering voor natuur-, milieu- en klimaatactieprojecten – Europese Commissie

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons