U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Richtlijn energieprestatie gebouwen krijgt vorm

29 november 2021 - door Ina De Vlieger

Een draft versie van het voorstel voor de herziening van de EU-richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen (EPBD) toont wat we kunnen verwachten van het voorstel dat de Europese Commissie op 14 december publiceert.

  • Emissievrije nieuwbouw tegen 1 januari 2030
  • Nationale actieplannen voor renovatie tegen 1 januari 2026
  • Minimumnormen voor energieprestaties
  • Renovatiepaspoort uiterlijk tegen 31 december 2024
  • Energieprestatiecertificaat voor bestaande gebouwen

In het ontwerpvoorstel staat geen datum voor de afschaffing van verwarmingsketels op fossiele brandstoffen.

Richtlijn energieprestatie gebouwen krijgt vorm

Streefdata voor emissievrije nieuwbouw 

  • De Commissie wil de lidstaten een streefcijfer opleggen om ervoor te zorgen dat alle nieuwe gebouwen vanaf 1 januari 2030 "emissievrij" zijn.
  • Alle nieuwe overheidsgebouwen zouden zelfs vanaf 1 januari 2027 emissievrij zijn.

De Commissie definieert een "emissievrij gebouw" als een gebouw met een zeer hoge energieprestatie, waarbij de kleine hoeveelheid energie die nog nodig is, volledig wordt gedekt door ter plaatse geproduceerde hernieuwbare energie.

Nationale actieplannen voor renovatie

De lidstaten zouden verplicht zijn nationale actieplannen voor de renovatie van gebouwen op te stellen. De lidstaten (LS) ze zouden die uiterlijk op 1 januari 2026 en vervolgens om de vijf jaar aan de Commissie moeten voorleggen. Deze zouden worden voorafgegaan door ontwerp-actieplannen die uiterlijk op 1 januari 2025 (en vervolgens om de vijf jaar), die de LS voor evaluatie aan de Commissie moeten bezorgen.

Deze plannen moeten een overzicht bevatten van het nationale gebouwenbestand en informatie over een aantal elementen, zoals het jaarlijkse percentage energierenovaties, het primaire en finale energieverbruik van het nationale gebouwenbestand, de operationele broeikasgasemissies van de bouwsector, de energieprestaties van gebouwen op basis van energieprestatiecertificaten, en de vaststelling van het aandeel slechtst presterende gebouwen.

Zij moeten ook een stappenplan bevatten met nationale streefcijfers voor 2030, 2040 en 2050 voor het verwachte aandeel van gerenoveerde gebouwen, het primaire en finale energieverbruik van het nationale gebouwenbestand en de broeikasgasemissies ervan. Dit stappenplan moet zorgen voor een zeer energie-efficiënt en koolstofarm nationaal gebouwenbestand.

Verder moet het stappenplan meetbare voortgangsindicatoren bevatten, zoals: 

  • Verwachte energiebesparingen, geraamde baten voor gezondheid, werkgelegenheid, luchtkwaliteit; 
  • Geraamde bijdrage aan de streefcijfers van de EU op het gebied van klimaat, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

Daarnaast moeten de nationale actieplannen een overzicht geven van het beleid en de maatregelen die zijn uitgevoerd en gepland met betrekking tot elementen als de vaststelling van nationale minimumnormen voor energieprestaties, de bestrijding van energiearmoede, de toename van het aandeel van hernieuwbare energie in gebouwen en de geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen voor verwarming en koeling.

Minimumnormen voor energieprestaties

Verder moet volgens het voorontwerp elke lidstaat minimumnormen voor energieprestaties vaststellen voor de renovatie van bestaande gebouwen.

Deze zouden uiterlijk vanaf 2027 van toepassing zijn, met als doel dat uiterlijk in 2035 (de datum staat tussen vierkante haken en kan dus worden gewijzigd) voor het gehele nationale gebouwenbestand minimumnormen voor energieprestaties zouden gelden.

De lidstaten zouden verplicht zijn deze met regelmatige tussenpozen (niet meer dan vijf jaar) te evalueren en zo nodig bij te werken.

Renovatiepaspoort

Uiterlijk op 31 december 2024 moeten de lidstaten een systeem van renovatiepaspoorten invoeren op basis van een gemeenschappelijk kader dat bij de herziene EPBD is vastgesteld.

Dit paspoort, dat wordt afgegeven door een gekwalificeerde deskundige na een bezoek ter plaatse, zou een renovatiestappenplan bevatten om een gebouw tegen 2050 om te vormen tot een emissievrij gebouw. Het geeft de verwachte voordelen aan in termen van energiebesparingen, besparingen op de energiefactuur, vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, maar ook bredere gezondheids- en comfortvoordelen en informatie over de mogelijkheden voor financiële en technische ondersteuning.

Energieprestatiecertificaat

Tevens moeten de lidstaten ervoor zorgen dat een energieprestatiecertificaat voor gebouwen wordt afgegeven voor bestaande gebouwen die worden verkocht of verhuurd aan een nieuwe huurder of wanneer een huurcontract wordt verlengd, en voor alle openbare gebouwen.

Het certificaat, dat maximaal vijf jaar geldig zou zijn, zou de energieprestatieklasse van het gebouw moeten vermelden, aan de hand van een schaal van A tot G. De letter A komt overeen met nul-emissiegebouwen en de letter G komt overeen met de 15 of 20% (de Commissie heeft nog geen keuze gemaakt tussen beide opties) van de minst efficiënte gebouwen in het nationale gebouwenbestand, aldus het voorontwerp.

De Commissie zou ook graag zien dat het aardopwarmingsvermogen (GWP) van het gebouw over de hele levenscyclus in het certificaat wordt opgenomen, vanaf 1 januari 2030 voor alle nieuwe gebouwen en vanaf 1 januari 2027 voor alle nieuwe gebouwen met een bewoonbare oppervlakte van meer dan 2 000 m².

Geen datum voor de afschaffing van verwarmingsketels op fossiele brandstoffen

Het voorontwerp bevat ook verplichtingen om bij renovatie te voorzien in infrastructuur voor duurzame mobiliteit, afhankelijk van het aantal parkeerplaatsen.

Het bepaalt ook dat de lidstaten geen financiële stimulansen mogen geven voor de installatie van ketels op fossiele brandstoffen, maar stelt geen datum vast voor de afschaffing ervan.

 

De officiële presentatie van het voorstel tot herziening van de EPBD is gepland voor 14 december.

 

Bron: Europe Dailly Bulletin, 27 november 2021
 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons