U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Herziening RED II-richtlijn: ontwerpadvies ENVI-Commissie

03 januari 2022 - door Ina De Vlieger

Het ontwerpadvies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement over het voorstel  tot wijziging van de Richtlijn hernieuwbare energie (RED II, (EU) 2018/2001) is beschikbaar. Dit bevat onder meer de volgende belangrijke wijzigingen:

  • Elke lidstaat verplichten een ‘Nationaal bio-energieplan’ in te dienen
  • Nieuwe paragraaf duurzaamheidscriteria en koolstofputten

Dit ontwerpadvies dient als bijdrage aan de werkzaamheden van de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement, die inhoudelijk verantwoordelijk is voor dit dossier.

Herziening RED II-richtlijn: ontwerpadvies ENVI-Commissie

Nationaal bio-energieplan

De ENVI-commissie beveelt aan om aan het EC-voorstel (herziening RED II) een verplichting toe te voegen op grond waarvan elke lidstaat een Nationaal bio-energieplan zou moeten indienen.

Van dit plan wordt verwacht dat het een beoordeling bevat van de noden en het aanbod van bosbiomassa die beschikbaar is voor energiedoeleinden, de verenigbaarheid van bosbiomassa gebruikt voor energiedoeleinden met het indicatieve traject voor de bijdrage van verschillende categorieën energie aan de nationale streefcijfers die zijn vastgesteld in de verordening (2018/841) betreffende landgebruik en bosbouw (LULUCF-verordening), en de effecten van het traject voor bosbiomassa gebruikt voor energiedoeleinden op de biodiversiteit en de bodem.

De Europese Commissie zou verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van deze nationale plannen, het maken van opmerkingen en, indien nodig, het verzoeken van een lidstaat om zijn plan te herzien voordat de instelling ze goedkeurt door middel van een uitvoeringsbesluit.

Verder stelt ENVI voor dat als een lidstaat geen nationaal bio-energieplan opstelt, deze geen nieuwe financiële steun meer kan verlenen aan bio-energie-installaties.

Daarnaast stelt ENVI voor een onderscheid te maken tussen primaire en secundaire biomassa uit bossen, en een aantal bepalingen te schrappen, omdat een te gedetailleerde wetgeving het risico verhoogt dat zij snel achterhaald is en onvoldoende rekening houdt met de specifieke nationale omstandigheden.

Zo dienen er bijvoorbeeld geen wettelijke bepalingen worden ingevoerd voor cascadering (het beginsel dat ernaar wordt gestreefd biomassa efficiënt te gebruiken door voorrang te geven aan het materiële gebruik ervan boven het energetische gebruik), omdat dat innovaties en een optimaal gebruik van hout in de weg kan staan.

Duurzaamheidscriteria en koolstofputten

Aan de bepalingen over de criteria voor duurzaamheid en broeikasgasemissiereductie voor biobrandstoffen, vloeibare biomassa en biomassabrandstoffen wordt een nieuw paragraaf toegevoegd. Biobrandstoffen, vloeibare biomassa en biomassabrandstoffen die geproduceerd zijn op basis van bosbiomassa zouden het op nationaal niveau vastgestelde maximum voor het gebruik van bosbiomassa niet mogen overschrijden, in overeenstemming met de streefcijfers van de lidstaat voor de groei van koolstofputten (amendement 34, artikel 1, paragraaf 1).

Volgende stap

ENVI-commissie

  • 9 februari deadline amendementen
  • 16 mei stemming

ITRI-commissie

  • Rapporteur ITRE-commissie (verantwoordelijke dossier) stelt ontwerp-verslag op, dat amendementen op het voorstel bevat.
     

Ontwerpadvies ENVI herziening RED II

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons