U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

5G coverage along transport corridors

Deadline

Code

CEF-DIG-2021-5GCORRIDORS

Inleiding

5G-infrastructuren zijn belangrijke enablers voor geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit (CAM) met inbegrip van veiligheids- en niet-veiligheidsdiensten. Deze laatste omvatten een breed scala aan digitale diensten voor het voertuig, de bestuurder, de passagiers en andere relevante spelers, alsmede alsmede connectiviteitsdiensten die de weg effenen naar een hoog niveau van automatisering tegen het einde van dit decennium op bepaalde trajecten van de hoofdtransportroutes die zijn uitgerust met 5G.

Verwacht wordt dat de 5G-infrastructuur de digitalisering van de spoor en andere relevante vervoerswijzen.versterkt. Dergelijke infrastructuren kunnen onder bepaalde voorwaarden, wanneer marktfalen is aangetoond, ook worden gebruikt voor diensten buiten de vervoerstrajecten, bijvoorbeeld in gebieden rond de corridor, waaronder dichtbevolkte gebieden of waar zich sociaal-economische drijfveren3 bevinden. 5G-corridors kunnen worden gedefinieerd als 5G-systemen - inclusief, in voorkomend geval, 5G-rand computerfaciliteiten - die voldoen aan de zeer strenge dienstvereisten van vervoer veiligheid en digitale spoorwegexploitatie, met name in termen van ultrahoge betrouwbaarheid beveiliging, lage latentie en hoge verwerkingscapaciteit. Meer specifiek moeten zij deze dienstkenmerken beschikbaar moeten maken voor geavanceerde toepassingen op het gebied van vervoer en logistiek.
Investeringen in 5G-corridors zullen naar verwachting een bijzondere uitdaging vormen omdat, in vergelijking met de huidige uitrol van mobiele netwerken in een groot gebied, is een ononderbroken dekking in een mobiliteitsscenario met hoge snelheid en, waar nodig, een dicht netwerk om te voldoen aan de uitdagende prestatie-eisen voor digitale diensten zoals CAM (Connected Automated Mobility) vereist. Dit vereist de
installatie van een groot aantal extra netwerkelementen die zijn uitgerust met 5G mogelijkheden op bestaande of nieuwe locaties, met inbegrip van, in voorkomend geval, 5G edge computing faciliteiten langs de transportroutes. Ook zijn backhaul-netwerken nodig die verbonden zijn met het openbare telecommunicatienetwerk en, in voorkomend geval, de interconnectie met gefedereerde cloud- en edge computing-infrastructuren en toegang tot de elektriciteitsvoorziening.

Doelstellingen

De oproep omvat 2 deeloproepen:

 • CEF-DIG-2021-5GCORRIDORS-WORKS – 5G coverage along transport corridors - Works
 • CEF-DIG-2021-5GCORRIDORS-STUDIES – 5G coverage along transport corridors - Studies

Budget

Indicatief beschikbaar Budget: EUR 106 000 000. T

Begunstigden

 • Internationale organisaties

 • Koepelorganisaties

 • Lokale overheden

 • Non-profit organisaties

 • Onderzoeksinstellingen

 • Private ondernemingen

 • Publieke ondernemingen

 • Regionale of bovenlokale overheden

Info & contact

Alle info is terug te vinden op het Funding and Tender portal.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Connecting Europe Facility (CEF)

Inleiding

De Connecting Europe Facility (CEF) stelt zich als doel om investeringen in de Europese vervoers-, energie- en digitale infrastructuurnetwerken te versnellen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de groene en digitale transitie van de EU. Centraal hierbij staat het ondersteunen van gerichte investeringen die de ontwikkeling van een adequate trans-Europees transportnetwerk (TEN-T netwerk), het energienetwerk en het digitale netwerk bevorderen.

Doelstellingen

De Connecting Europe Facility (CEF) is een cofinancieringsprogramma beheerd door de Europese Commissie ter ondersteuning van trans-Europese netwerken en infrastructuren in de sectoren vervoer, energie en digitaal.

Welke soort acties:

Het programma bestaat uit drie onderdelen: 

Vervoer: 

 • Verder werken aan het Europese vervoersnetwerk en tegelijkertijd de EU helpen bij de overgang naar geconnecteerde, duurzame, inclusieve, veilige en beveiligde mobiliteit.
 • Vervoer koolstofarm maken, b.v. door een Europees netwerk van oplaadinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen tot stand te brengen en door voorrang te geven aan milieuvriendelijke vervoerswijzen.
 • Investeren in vervoersprojecten met een hoge toegevoegde waarde in cohesielanden, via een speciaal budget.
 • In het kader van het Actieplan Militaire Mobiliteit: delen van het transportnetwerk aanpassen voor civiel-militair dual-use (bijvoorbeeld technische vereisten inzake afmetingen en capaciteit), met een daarvoor bestemd budget.

Energie: 

 • De overgang naar schone energie helpen en de energie-unie voltooien, waardoor de energiesystemen van de EU onderling meer onderling verbonden, gedigitaliseerd en slimmer worden. 
 • Door middel van projecten van gemeenschappelijk belang beoogt CEF netwerken interoperabeler te maken en de interne energiemarkt verder te integreren, waardoor de economie koolstofarm wordt. 
 • Grensoverschrijdende projecten voor hernieuwbare energie ondersteunen, hetzij tussen lidstaten of met een derde land, om de kosten van hernieuwbare energiebronnen te verlagen en het gebruik ervan te stimuleren.

Digitaal:

 • De uitrol van en toegang tot netwerken met zeer hoge capaciteit, waaronder 5G-systemen, die gigabit-connectiviteit kunnen bieden in gebieden waar sociaaleconomische factoren zich bevinden;
 • Het aanbieden van gratis lokale draadloze connectiviteit van zeer hoge kwaliteit in lokale gemeenschappen zonder discriminerende voorwaarden;
 • Ononderbroken dekking met 5G-systemen van alle belangrijke transportpaden, inclusief de trans-Europese vervoersnetwerken;
 • Uitrol van nieuwe of significante upgrades van bestaande backbone-netwerken, inclusief onderzeese kabels, binnen en tussen lidstaten en tussen de Unie en derde landen;
 • Implementatie van digitale connectiviteitsinfrastructuren die verband houden met grensoverschrijdende projecten op het gebied van vervoer of energie en / of ondersteuning van operationele digitale platforms die rechtstreeks verband houden met transport- of energie-infrastructuren.

Type projecten

Alleen acties die bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen komen in aanmerking voor financiering. Subsidiabele acties omvatten studies, (infrastructurele) werkzaamheden en begeleidende maatregelen voor het beheer en de tenuitvoerlegging van het programma.

Europese partners nodig?

Bij sommige projecten. Indien van toepassing, vermeld in de de verschillende oproepen tot het indienen van voorstellen van CEF Transport, CEF Energie en CEF Digitaal

 

Budget

Budget 2021-2027: 33,71 miljard euro (lopende prijzen)

 • transport: 25,81 miljard euro (waarvan 11,29 miljard euro voorbehouden voor cohesielanden en nog eens 1,56 miljard euro voor grensoverschrijdende spoorverbindingen in cohesielanden (zoals Rail Baltica))
 • energie: 5,84 miljard euro
 • digitaal: 2,06 miljard euro

Cofinancieringspercentage:  Tussen 30% en 50%.

Synergieën

Het is nog niet duidelijk hoe men synergieën gaat aanpakken, al zijn er wel doelstellingen om de samenhang tussen de drie sectoren te verbeteren. Mogelijks komt er nog een specifieke oproep rond synergieën.

 • Internationale organisaties
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Transport

Info & contact

Vlaamse/Belgische contactpunten:

Contact Europese Commissie:

Lees meer
Volg ons