U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Nieuws heet van de naald over het Europees onderwijsbeleid

13 November 2020 - door Maarten Libeer

De afgelopen weken gebeurde heel wat op het vlak van onderwijsbeleid. VLEVA zet alles op een rijtje voor u: 

 • Overzicht van de Europese onderwijsactiviteiten in het werkprogramma

 • De lancering van het vaardighedenpact

 • De Education and Training 2020 monitor

 • Europees budget: meer geld voor Erasmus+

 • De rol van onderwijs in het actieplan integratie en inclusie

Nieuws heet van de naald over het Europees onderwijsbeleid

1. Europese onderwijsactiviteiten in het werkprogramma

De Europese Commissie stelde het werkprogramma voor 2021 voor. De nadruk ligt op een gezonder, eerlijker en welvarender Europa en tegelijkertijd de transformatie op lange termijn naar een groene en digitale economie te versnellen. De titel van het document is "van strategie tot uitvoering". Daarom wordt in het werkprogramma van de Commissie voor 2021 ingezet op implementatie van de geïdentificeerde uitdagingen, met de nadruk op nieuwe wetgevingsinitiatieven en herzieningen van bestaande wetgeving. 

Er is natuurlijk ook heel veel aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast worden opnieuw de zes belangrijkste beleidslijnen van Von der Leyen I gevolgd: 

 • Een Europese green deal

 • Een Europa klaar voor het digitale tijdperk

 • Een economie die werkt voor mensen

 • Een sterker Europa in de wereld

 • Het promoten van de Europese manier van leven

 • Versterken van de Europese democratie

Voor onderwijs zitten specifiek de volgende initiatieven in de pijplijn: 

 1. Het uitwerken van de initiatieven van werkprogramma 2020: 

  1. Actieplan voor digitaal onderwijs

  2. Europese onderwijsruimte

  3. De vaardighedenagenda

 2. Een Europese aanpak van microcredentials

 3. Individuele leerrekeningen

Lees alles over het werkprogramma 2021 hier. 
 

2. Lancering van het onderwijspact

Eén van de acties van het vaardighedenagenda die de Europese Commissie eerder dit jaar voorstelde, was gericht op een pact voor vaardigheden. Dit pact beoogt de mobilisatie van alle partners voor meer en betere mogelijkheden voor mensen om te leren, en om publieke en private investeringen in vaardigheden te stimuleren.

Dit pact kreeg nu officieel zijn startschot. Hier kan je je inschrijven om deel uit te maken van het vaardighedenpact. Je kan het pact onderschrijven als organisatie of als een verzameling van organisaties. Het is gebouwd op vier principes: 

 1. Het promoten van een cultuur van levenslang leren.
 2. Bouwen aan sterke vaardighedenpartnerschappen.
 3. Het monitoren van vraag en aanbod voor vaardigheden.
 4. Samen werken tegen discriminatie en voor gelijke kansen. 

Alle organisaties die het charter en het pact onderschrijven, worden ook ondersteund door de Europese Commissie die volgende diensten zal inrichten: 

1. Netwerkhub
Ondersteuning bij het vinden van partners en eerste vergaderingen van de partnerschappen; koppeling met bestaande EU-instrumenten, zoals Europass, Skills Panorama, EURES en het Europees netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening; bevordering van de activiteiten van de leden van het pact.

2. Kenniscentrum
De organisatie van webinars, seminars, peer learning-activiteiten; updates over EU-beleid en -instrumenten; informatie over projecten, instrumenten en beste praktijken.

3. Begeleiding en middelen
Toegang tot informatie over relevante EU-financiering; richtsnoeren om financiële mogelijkheden vast te stellen; vergemakkelijking van de uitwisseling tussen de leden van het pact en de nationale/regionale autoriteiten.

Alle info vind je op deze pagina. 
 

3. De Education and Training Monitor 2020

Naar jaarlijks gewoonte, verscheen de ET monitor 2020.  De onderwijs- en opleidingsmonitor analyseert de belangrijkste uitdagingen voor de Europese onderwijsstelsels en bevat het een vergelijking tussen de landen, met 27 diepgaande landenrapporten. Dit jaar heeft de 2020-monitor speciale aandacht voor onderwijs en leren in het digitale tijdperk. De coronaviruscrisis heeft het belang van digitale oplossingen voor onderwijs en leren aangetoond en de bestaande zwakke punten aan het licht gebracht.

In tegenstelling tot de algemeen heersende opvatting dat de jongeren van vandaag een generatie van 'digital natives' zijn, blijkt uit de resultaten van de enquête dat velen niet voldoende digitale vaardigheden ontwikkelen. In alle onderzochte landen heeft meer dan 15% van de leerlingenpopulatie onvoldoende digitale vaardigheden. Bovendien blijkt uit gegevens van de OESO dat leraren in het lager secundair onderwijs in de EU-landen slechts zelden scholing krijgen in het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) voor het onderwijs, en dat leraren melden dat er een grote behoefte bestaat aan professionele ontwikkeling in het gebruik van ICT-vaardigheden voor het onderwijs.

Ook monitort het ET-rapport ook in welke mate de onderwijsstelsels in de Europese Unie de grote uitdagingen in het onderwijs aanpakken. Er is vooruitgang  is geboekt bij het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters en het vergroten van de participatie in alle onderwijssectoren, van de vroege kinderjaren tot en met het tertiair onderwijs. 

De monitor wijst echter op de hardnekkige uitdaging om alle jongeren uit te rusten met basisvaardigheden. Ongeveer een op de vijf 15-jarigen geeft blijk van een onvoldoende niveau van competentie op het gebied van lezen, wiskunde en wetenschappen om volledig aan de samenleving deel te nemen. Gezien het effect van de sociaaleconomische achtergrond op de prestaties van leerlingen op het gebied van basis- en digitale vaardigheden is het van cruciaal belang dat de achterstand in onderwijs en opleiding wordt aangepakt en dat de digitale kloof tussen de leerlingen wordt verkleind.

Het volledige rapport vind je op deze pagina. 

Het plaatje voor België worden volgende zaken benadrukt: 

 • De Vlaamse Gemeenschap heeft op alle onderwijsniveaus hervormingen doorgevoerd. De Franse gemeenschap voert hervormingen door in het leerplichtig onderwijs, te beginnen met veranderingen in het bestuur en in het onderwijs en de zorg voor jonge kinderen.

 • De coronacrisis benadrukte de dringende noodzaak om het digitale onderwijs in de Franse gemeenschap te ontwikkelen, de lockdown zal waarschijnlijk de digitale kloof op sociaaleconomische gronden in alle gemeenschappen vergroten.

 • Het niveau van het tertiair onderwijs is hoog; er is ruimte om de efficiëntie in het hoger onderwijs te verhogen.

 • De deelname aan het volwassenenonderwijs blijft laag, ondanks verschillende initiatieven

De fiche van België kan je hier vinden. 
 

4. Erasmus+ 2021-2027

Er is een akkoord over een Europees budget voor 2021-2027!

Tijdens een marathontop in juli kwamen de staats- en regeringsleiders al een MFK van €1074 miljard overeen, aangevuld met een herstelplan (NextGeneration EU) ter waarde van €750 miljard. Een akkoord dat historisch genoemd werd, en enkel nog door het Europees Parlement goedgekeurd moest worden. Maar dat Europees Parlement liet snel merken die goedkeuring niet zomaar te geven.

Na bijna drie maanden onderhandelen hebben de instellingen echter eindelijk een akkoord bereikt, met daarin belangrijk voor de onderwijssector dat het budget voor Erasmus+ nog 2,2 miljard stijgt tot 23,4 miljard en Horizon Europe 4 miljard euro extra krijgt en zo op een totaal van 84,9 miljard euro landt. 

Lees het volledige artikel hier. 

 

5. Rol van onderwijs in integratie en inclusie

De Europese Commissie stelde het actieplan integratie en inclusie voor. Het actieplan bevordert inclusie voor iedereen, erkent de belangrijke bijdrage van migranten aan de EU en pakt de barrières aan die de participatie en integratie van mensen met een migrantenachtergrond, van nieuwkomers tot burgers, in de Europese samenleving kunnen belemmeren. Onderwijs wordt specifiek aangehaald als belangrijke actie in het plan. 

Onderwijs en opleiding is namelijk  de basis voor een succesvolle deelname aan de samenleving en een van de krachtigste instrumenten voor de opbouw van meer inclusieve samenlevingen. Inclusie en gendergelijkheid is een van de zes dimensies van de Europese onderwijsruimte die tegen 2025 moet worden bereikt door de uitrol van een aantal concrete initiatieven: 

 • Meer migrantenkinderen en kinderen met een migrantenachtergrond nemen deel aan hoogwaardig en inclusief onderwijs en opvang voor jonge kinderen. 
 • Leerkrachten zijn beter uitgerust met de nodige vaardigheden en krijgen de middelen en ondersteuning om multiculturele en meertalige klaslokalen te beheren ten voordele van zowel allochtone als autochtone kinderen.
 • Er worden multi-stakeholder leergemeenschappen gecreëerd met de betrokkenheid van scholen, gezondheids- en sociale diensten en ouders. 
 • Kwalificaties die in niet-EU-landen worden verworven, worden sneller en gemakkelijker erkend. 
 • Meer migranten nemen deel aan uitgebreide taalcursussen en inburgeringsprogramma's die bij aankomst beginnen en hen tijdens hun integratietraject begeleiden.

Lees meer over het plan hier. 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us