U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Werk en sociaal beleid: het minimumloon, actieplan sociale pijler en een rist consultaties!

24 March 2021 - door Maarten Libeer

In deze update over werk en sociaal beleid, gaan we dieper in op de volgende drie thema's: 

 • De reacties van het Europees Parlement en de raad op het actieplan van de Commissie
   
 • Het Europees minimumloon: juridische dienst van de Raad geeft hun advies
   
 • Openbare consultaties: 
  • Staatssteun
  • Groenboek veroudering
  • Actieplan sociale economie
  • EAsI-programma
Werk en sociaal beleid: het minimumloon, actieplan sociale pijler en een rist consultaties!

1. Europees actieplan ter implementatie van de Sociale Pijler: 

De Europese Commissie stelde het actieplan ter implementatie van de sociale pijler voor, een overzicht hiervan lees je in dit artikel. Ondertussen werd dit voorstel ook al besproken door de Raad en het Europees Parlement. 

De EU-ministers van Sociale Zaken hebben spraken tijdens een eerste debat hun steun uit voor de algemene doelstellingen die de Europese Commissie heeft vastgesteld voor het actieplan. Anderzijds waren er meningsverschillen over de mate van interventie door de Europese Unie en de ambitie van bepaalde doelstellingen.

Verscheidene lidstaten - Hongarije, Polen, Kroatië - waren van mening dat sommige doelstellingen, hoewel wenselijk, te ambitieus waren in het licht van de crisis als gevolg van de Covid-19-pandemie en de nationale situatie. België daarentegen vond dat sommige subdoelstellingen net veel te weinig ambitieus waren. Het land wil doelstellingen inzake de kwaliteit van de werkgelegenheid, schooluitval en de integratie van niet-EU-migranten.

De leden van het Europees Parlement hebben het nieuwe actieplan voor de tenuitvoerlegging van de Europese pijler van sociale rechten over het algemeen toegejuicht tijdens een plenair debat op woensdag 10 maart. Velen drongen echter aan op de invoering van bindende doelstellingen voor 2030 en op een grotere ambitie op het vlak van armoedebestrijding.

Op 23 april organiseert VLEVA ook een webinar over dit initiatief, alle info vind je hier. 


2. Een Europees minimumloon: 

Opnieuw wat rimpelingen in het dossier van de richtlijn voor een Europees minimumloon. De Raad vroeg het advies van de juridische dienst in over de rechtsgrond van de richtlijn, op vraag van verschillende Scandinavische en Oost-Europese lidstaten. Dat advies is ondertussen klaar. 

De Juridische dienst van de Raad van de Europese Unie valideert de door de Europese Commissie gekozen rechtsgrondslag, namelijk artikel 153 VWEU. De experts stellen daarin dat er geen vast niveau wordt gekozen voor de verloning en het ook niet rechtstreeks ingrijpt over hoe die beloning wordt vastgelegd, en het daarom niet strijdig is met de competenties van de EU.

Over de geest van het voorstel is er dus geen probleem, maar de juridische dienst stelde wel voor om het voorstel toch te wijzigen om de richtlijn en het beoogde resultaat beter af te stemmen - meer specifiek voor artikel 6 van het voorstel, variations and deductions. Voor dit artikel is er volgens de juridische dienst wel degelijk sprake van een rechtstreekse inmenging in de vaststelling van de bezoldigingen. Een aanpassing of zelf een verwijdering, dringt zich om die reden aan. 

Daarnaast werd ook opgemerkt dat het geen doelstelling van de richtlijn is om alle werknemers toegang tot een minimumloon te verlenen. Indien dit wel het geval is, zou dit ook moeilijk(er) stroken met het artikel 153 van de VWEU. Ook het gebruik van referentiewaarden is niet problematisch volgens de opinie, aangezien deze referentiewaarden niet bindend zijn. 
 

3. Openbare consultaties: 

1. Staatssteun: 

Nationale regeringen hebben gewoonlijk toestemming van de EU nodig voor subsidies aan binnenlandse bedrijven, om te voorkomen dat zij een oneerlijk voordeel krijgen ten opzichte van andere concurrenten in de EU. Op grond van de algemene groepsvrijstellingsverordening kunnen bepaalde van dergelijke subsidies worden vrijgesteld.

Uit een recente evaluatie is gebleken dat de regels grotendeels geschikt zijn voor het beoogde doel, maar dat deze vrijstellingen op een aantal punten moeten worden aangepast aan de EU-prioriteiten, met name de Green Deal en de industriële en digitale strategieën. Dit initiatief zal die wijzigingen aanbrengen.

Alle informatie hier. 

2. Groenboek veroudering

Nu de bevolking van Europa als gevolg van de demografische veranderingen vergrijst, wordt met dit groenboek beoogd een brede maatschappelijke discussie over dit onderwerp op gang te brengen.

Het groenboek zal

 • de belangrijkste vraagstukken in verband met de vergrijzing uiteenzetten
 • mogelijke manieren bespreken om te anticiperen en te reageren op de sociaal-economische gevolgen van de vergrijzing van de Europese bevolking.

Alle informatie hier. 

3. EU actieplan voor sociale economie

Sociale economie is een onderdeel van de economie dat in de eerste plaats wordt gedreven door collectieve belangen en sociale en milieudoelstellingen.

Met dit initiatief wordt beoogd de bijdrage van organisaties van de sociale economie aan een eerlijke en duurzame groei te stimuleren. Het zal sociale investeringen bevorderen en actoren van de sociale economie ondersteunen bij het opstarten, opschalen, innoveren en creëren van banen.

Het beschrijft initiatieven op EU-niveau en roept op tot gezamenlijke actie van EU-regeringen en relevante organisaties.

Alle info hier. 

4. Consultatie EAsI programma: 

Het EaSI-programma bestaat uit drie pijlers; het ondersteunt:

 • de modernisering van beleid en wetgeving op het gebied van werkgelegenheid, sociale bescherming & sociale integratie en arbeidsomstandigheden met de PROGRESS-as
 • beroepsmobiliteit met de Eures-pijler;
 • toegang tot microfinanciering en sociaal ondernemerschap met de pijler Microfinanciering en sociaal ondernemerschap.

Deze enquête is opgebouwd rond vijf EASI-beleidsgebieden. Voor elk van deze beleidsterreinen is er een aparte vragenlijst. Zij hebben allemaal een soortgelijke structuur, maar zijn aangepast aan de resultaten en outputs van het concrete beleidsonderdeel. 

Alle info hier.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us